Váš osobní poradce
+38 (050) 55 08 044 (en/cz)
Kde jsme?
Oleksandriia,
Zvenygorodske shosse, 8/26
mapa
Emailová adresa
mk@ozptu.com

Oleksandrijský závod zdvihacích a přepravních zařízení - Logo

Servisní pokrytí po celé ČR
Záruka a servis

Záruka a servis

1. Podmínky poskytování záruky Spotřebitelům na zdvihací zařízení(ZZ):

 

1.1. Spotřebitel má zaručeno, že si zakoupí ZZ, s vlastnostmi uvedenými v technickém popisu, který odpovídá současné úrovni technologie a typu ZZ.

1.2. Závaznými podmínkami pro poskytnutí a zvážení platnosti záruky na ZZ je včasné (s předepsanou periodicitou) provádění technické údržby ZZ Spotřebitelem.

1.3. Pro zajištění účinnosti záručních povinností výrobce, je Spotřebitel v záruční době povinen zajistit přístup k ZZ specialistům pro pravidelnou údržbu stanovenou technickými předpisy, jakož i včasné podávání reklamací a stížností na nefunkčnost ZZ, které vznikly vinou Výrobce, a požadovat jejich odstranění.

1.4. Při provádění záruční opravy ZZ podléhají obnově nebo výměně pouze ty díly (sestavy, agregáty atd.), u kterých byla zjištěna tovární vada.

1.5. Pokud Spotřebitel nedodrží podmínky absolvování technické údržby ZZ poskytované výrobcem, může být jeho právo na uplatnění záručních povinností omezeno nebo zrušeno.

1.6 Záruka se počítá ode dne skutečného dodání ZZ SPOTŘEBITELŮ a platí po dobu uvedenou v dodatkové smlouvě. U záručních oprav ZZ nebo u dílů, změn v průběhu záruční opravy se záruční doba prodlužuje do konce záruky ZZ.

1.7. Aby byla zajištěna platnost záručních povinností výrobce, musí spotřebitel kontaktovat pouze výrobce ZZ za účelem odstraňování závad během záruční doby.

1.8. Vadné díly VPT vyměněné v procesu záruční opravy jsou odstraněny z vlastnictví spotřebitele.

 

Záruční povinnosti

 2. Záruční povinnosti se nevztahují na:

2.1. Přirozené opotřebení následujících dílů ZZ:

– žárovky, kola, nákladní hák, brzdové destičky, kontrola a seřízení geometrie kol – s životností ZZ maximálně 300 moto/h, nebo 6 (šest) měsíců od data prodeje, podle toho, co nastane dříve;

2.2. Poškození způsobené faktory, které výrobce nemůže ovlivnit, včetně:

– Nesprávná obsluha (mechanické poškození částí převodovky a podvozku), přetěžování, použití ZZ k jinému účelu (provozní pravidla jsou podrobně popsána v návodu k obsluze) atd.;

– Nehoda, protiprávní jednání třetích osob (požár, krádež atd.);

– Porucha spojená se změnami konstrukce: úprava, přepracování, montáž přídavného zařízení nebo bez dohody s Výrobcem;

– Poškození nebo koroze povrchu vlivem faktorů prostředí (kyselý déšť, vniknutí chemikálií, ptačí trus, kroupy, bouře, výboje blesku, sůl atd.);

– Zhoršení vzhledu v důsledku škrábanců nebo koroze v důsledku prachu, kovových třísek nebo postříkání kovem atd. zasahujících do nátěru;

– Mechanické nebo tepelné poškození výrobků ze skla, plastu (sklo, optika atd.).

2.3. Jakákoli porucha způsobená tím, že Spotřebitel neprovádí povinnou údržbu nebo použití oleje, maziva nebo jiných technických kapalin, které nejsou doporučené Výrobcem a jsou nevhodné kvality.

2.4. Jakákoli porucha způsobená nesprávným provozem jeho systémů, elektrického zařízení atd.)

2.5. Přirozené zhoršování technických vlastností:

– Běžné opotřebení elektromotorů, podvozkových dílů, převodovky, pryžových výrobků atd.;

2.6. Poškození jakékoli jednotky, ve které byly použity spotřebitelem díly, které neodpovídají těm oficiálně doporučeným pro použití Výrobcem.

2.7. Jakékoli závady vyplývající z opravy nebo výměny dílů ,provedené jakoukoli organizací nebo jinou osobou neoprávněnou výrobcem.

2.8. Opravárenské práce jakéhokoli druhu, pokud spotřebitel dříve prováděl údržbu nebo opravu zařízení samostatně nebo třetí stranou bez souhlasu výrobce.

2.9. Údržba (čištění, doplnění nebo výměna oleje nebo jiné technické kapaliny, oprava nebo výměna kol, brzdových destiček, el. žárovek, pojistek, těsnění atd.) v důsledku přirozeného opotřebení.

2.10. Různé úpravy včetně brzdového systému, diagnostiky, doplňování paliva do klimatizace v případě její přítomnosti, nesouvisející se záručními opravami

2.12. Jakákoli ekonomická ztráta, která zahrnuje náhradu ztráty, ušlý zisk a další náklady a škody.

2.13. Případná oprava ZZ se změněným odečtem měřiče odpracovaných hodin, ze kterého nelze zjistit skutečně odpracované hodiny.

Předčasné ukončení

3. Předčasné ukončení záručních povinností

Výrobce si vyhrazuje právo jednostranně ukončit záruční povinnosti s upozorněním nebo bez upozornění spotřebitele:

3.1. V případě poškození ZZ, jeho částí, sestav a celků v důsledku mimořádných situací nesouvisejících s provozem ZZ.

3.2. Při překročení pracovní doby ZZ v intervalech údržby v záruční době (přípustné překročení je 100 moto/hod).

3.3. Při překročení časového intervalu jednoho měsíce v intervalu mezi roční údržbou.

3.4. Na ZZ, které mají změněnou evidenci skutečné pracovní doby nebo podle kterých nelze skutečnou pracovní dobu určit.

3.5. Na ZZ se strukturálními změnami jakéhokoli druhu (dodatečné vybavení, modernizace jakýchkoli uzlů a jednotek, instalace dalších systémů), nepředvídané výrobcem nebo s ním nedohodnuté. Dodavatel je odpovědný za instalaci jakéhokoli dalšího vybavení.

3.6. Na ZZ s případnými závadami, které vznikly v důsledku oprav provedených osobou neoprávněnou Výrobcem nebo samotným Spotřebitelem.

3.7. Dojde-li k poškození jakékoli jednotky nebo jednotky, ve které použité díly neodpovídají dílům oficiálně doporučeným pro použití výrobcem.

3.8. V případě jakékoli poruchy funkce ZZ, způsobené neprováděním povinné údržby nebo použitím nevhodných druhů olejů, maziv nebo jiných technických kapalin, případně technických kapalin nevhodné kvality.

3.10. Pokud ZZ vykazuje zjevné poškození jakýchkoli uzlů a agregátů, které se objevily v důsledku nesprávné činnosti ZZ.

3.11. Pokud byl VPT provozován v rozporu s provozním řádem uvedeným v návodu k obsluze, a také nebyl používán k určenému účelu.

3.12. Pokud byl ZZ provozován po zjištění závady.

Odstranění závad

4.Lhůty pro odstranění závad.

4.1. Od okamžiku oznámení zjištění poškozeného (nekvalitního) zařízení se dodavatel zavazuje provádět:

-drobné opravy do dvou nebo tří pracovních dnů;

-oprava (výměna) součástí do sedmi pracovních dnů;

-oprava (výměna) dovezeného zařízení do 30 pracovních dnů (velké, kompletní díly; motor-reduktory)

Ваши данные

×

Спасибо, ваша заявка принята!

×

Дякуємо, ваша заявка прийнята!

×